Bedrijfsprofiel

Wij leveren maatwerk op het gebied van:

 

 • Structuurvisies
 • Bestemmingsplannen
 • Ruimtelijke onderbouwingen
 • Verkavelingsplannen
 • Inrichtingsplannen
 • Beeldkwaliteitsplannen
 • Ontwerpen voor een nieuw stedelijk gebied
 • Herstructurering van bestaand stedelijk gebied
 • Locatiestudies voor in – en uitbreiding
 • Ontwerpen voor inrichting van de openbare ruimte
 • Supervisie bij realisatie
 • Welstandnota’s
 • Financiële haalbaarheidsstudies
 • Rood voor rood regelingen
 • Revitaliseringsplannen

 

Daarnaast biedt EDOK–RO juridische begeleiding bij:

 

 • Bestemmingsplannen,
 • Zelfstandige projectprocedures
 • Beheers- en handhavingsbeleid
 • Publiekrechtelijke advisering
 • Regeling beschermde stads- en dorpsgezichten

 

Bij onderzoek en beleidsvorming kunt u denken aan:

 

 • Bevolkingsprognoses en woningbehoefte
 • Integrale structuurvisies
 • Economische en planologische haalbaarheidsstudies
 • Distributie planologisch onderzoek
 • Toeristisch-recreatieve beleidsplannen
 • Leefbaarheidsplannen kleine kernen